ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΙΠΠΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  Σύμφωνα με το άρθρο 6 με επικεφαλίδα «Μελέτες αυτοχθόνων πληθυσμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον» του Π.Δ. υπ’ αριθ. 434 (ΦΕΚ 248/30-11-1995) με τίτλο «Μέτρα για τη διατήρηση και προστασία των αυτόχθονων φυλών των αγροτικών ζώων», προβλέπεται η πραγματοποίηση μελετών σχετικά με αυτόχθονους πληθυσμούς αγροτικών ζώων, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά δεν έχουν ακόμη μελετηθεί και δεν έχουν καταταγεί σε μία από τις αναφερόμενες στο άρθρο 5 του εν λόγω Π.Δ. αναγνωρισμένες φυλές, μεταξύ άλλων, από φορείς που τηρούν και καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία και εφαρμόζουν προγράμματα διάσωσης και διατήρησης σπάνιων φυλών και άλλους σχετικούς με το αντικείμενο φορείς, με σκοπό την αναγνώρισής τους ως φυλών από το Υπουργείο Γεωργίας.