Μεγάλη ανθεκτικότητα. Όψιμη. Ηλικία α΄ τοκετού 29 μήνες. Μικρόσωμη. ΥΑ 112 – 115 cm. ΖΒ 190 – 210 Kg.