Περισσότερα από 100.000 καθαρόαιμα ζώα.

Χαρακτηριστικά: • Αναμικτόμαλλο. • Λεπτόουρο. • Μικρόσωμο. • Ο χρωματισμός ποικίλει έντονα. • Λεπτά και πολύ ισχυρά άκρα. • Συντελεστής πολυδυμίας 0,9. • Γαλακτοπαραγωγή 40kg. • Βάρος ενηλίκων: ♂ 50kg ♀ 30kg.